Sundhedsudvalget 2008-09
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 97
Offentligt

 

 

Dato:            Den 25. februar 2009

Kontor:        Retsstillings og Internationalt kt.

J.nr.:              2008-1530-227

Sagsbeh.:     seb


Besvarelse af spørgsmål nr. 97 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sund­hed og forebyggelse den 18. november 2008.

 

Spørgsmål 97:

"Ministeren bedes oplyse, i hvilket omfang der er givet dispensation fra autorisationsloven, der indebærer, at andre kan udføre et indgreb, hvor der sker gennemtrængning af hudens forskellige lag/fjernelse af hele stykker hud"

 

 

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen:

 

”Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at der ikke i henhold til autorisationsloven er mulighed for at dispensere fra bestemmelsen i lovens § 74, stk. 2, hvoraf det bl.a. fremgår, at en person, der ikke har autorisation som læge, ikke, medmindre andet er særligt lovhjemlet, må foretage operative indgreb.

 

Det fremgår imidlertid af autorisationslovens § 17, at en autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke, herunder ved brug af medhjælp. Det er således muligt for læger at benytte medhjælp til at udføre omskæring af drenge.

 

En læge skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelsen af sin medhjælp. Idet der er tale om overdragelse af opgaver, der er forbeholdt den autoriserede sundhedsperson at udføre som følge af dennes uddannelse, skal den autoriserede sundhedsperson i særlig grad sikre sig, at medhjælpen har de kvalifikationer, der er nødvendige for at udføre opgaven.

 

En læge skal ligeledes udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved instruktion af sin medhjælp, hvilke vil sige, at lægen skal sikre sig, at medhjælpen har fået klar og entydig instruktion i at udføre den overdragne forbeholdte opgave. Det vil også sige, at lægen skal sikre sig, at medhjælpen har forstået instruktionen, som derfor skal være af et sådant omfang, at der ikke på noget tidspunkt kan være tvivl om, hvor langt bemyndigelsen rækker. Dette indbefatter, at medhjælpen skal være bekendt med de foranstaltninger, som er krævet for at udføre den overdragne forbeholdte opgave, ligesom medhjælpen skal instrueres i at kunne behandle eventuelle komplikationer, herunder skal gøres bekendt med, hvornår der skal tilkaldes relevant hjælp.

 

Endelig skal en læge udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved i fornødent omfang at føre tilsyn med medhjælpens virksomhed. Omfanget af tilsynet afhænger bl.a. af medhjælpens erfaring og kompetence i relation til den konkrete forbeholdte opgave.

 

Efter Sundhedsstyrelsens opfattelse skal lægen i relation til omskæring af drenge være til stede under indgrebet, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9267 af 23. maj 2005 om omskæring af drenge. Lægen er ansvarlig for det udførte indgreb, så længe medhjælpen holder sig til lægens instrukser.”

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse.