Årsmøde, Foreningen mod Drengeomskæring, 26. februar, KøbenhavnReferat

Mødet blev startet med en konstatering af, at der var blevet indkaldt rettidigt, idet mail med invitation til årsmøde var udsendt 23. januar, ligesom invitation var blevet lagt ud på web-sitet i overensstemmelse med vedtægterne.

1.Beretning

Foreningens formand, Kim Sejr, berettede om aktiviteterne siden foreningens start 17. januar sidste år.

Web-sitet www.drengeomskaering.dk er en vigtig platform for foreningen og er løbende blevet opdateret med indhold, der kan give besøgende en høj grad af viden om emnet.

I løbet af perioden er der foretaget en række henvendelser til Indenrigs-og Sundhedsministeren vedr. drengeomskæring og foreningen kan glæde sig over, at Sundhedsstyrelsen nu har præciseret at omskæring af drenge falder ind under lov om patienters retsstilling – hidtil har Indenrigs-og Sundhedsministeriet nemlig afvist, at dette var tilfældet.

Sundhedsstyrelsens præcisering indebærer bl.a. at barnets forældre skal informeres om risici og bivirkninger forud for indgrebet samt give deres samtykke til at indgrebet udføres. Desuden har lægen journalføringspligt vedr. indgrebet samt den givne information. Det giver Foreningen mod Drengeomskæring mulighed for at følge op på sagen. Sundhedsstyrelsens reaktion på vor henvendelse var grundlaget for en omtale i bl.a. Dagens Medicin, som vi fulgte op med et debatindlæg - efterfølgende bakkede en leder i Dagens Medicin op om vore holdninger. I forlængelse heraf stodafdelingsleder på Rigshospitalet, Preben Kirkegaard, frem i Dagens medicin og kaldte drengeomskæring for mishandling, ledsaget af et foto, der viste en fejlslagen operation. Dette førte til et indslag i TV2, hvortil vi gentagne gange briefede journalisten.

Vi har desuden haft indlæg offentliggjort i Kristeligt Dagblad og fagbladet Børnesygeplejersken.

2. Aktivitetsplan

1. Websitet skal løbende udbygges med information – herunder omtale af jøder mod drengeomskæring, ligesom websitet skal formidle øvrig omtale i pressen af drengeomskæring.

2. Foreningen vil selv tage initiativ til at invitere relevante personer til medlemskab af foreningen

3. Foreningen vil fortsat foretage henvendelser til især justitsministeriet og Indenrigs-og Sundhedsministeriet vedr. omskæring af drenge. Foreningen vi således søge forældresamtykke-problematikken belyst, vi ønsker mere information om indberetningssager ligesom vi ønsker oplyst i hvilket omfang der udarbejdes informationsmateriale til forældre forud for et indgreb. Desuden har vi generelt et ønske om bedre belysning af området, fagligt set, ligesom vi ønsker at der foretages registrering, så myndighederne kan få et bedre overblik. Da vi har en række spørgsmål vil vi i første omgang søge at opnå et møde med Sundhedsstyrelsen for at få en dialog om de problematikker der knyttet til drengeomskæring.

4. Rundspørge til politikere. Foreningen vil foretage en rundspørge til partiernes retspolitiske ordførere for at få afklaret, hvorvidt ordførerne er tilhængere af, at der bør være samtykke fra barnet af til at få foretaget det operative indgrebet på barnets krop. Desuden ønsker vi politikernes svar på om de ikke finder det rimeligt, at der skal foreligge samtykke fra begge forældre for at indgrebet kan foretages. Desuden ønsker foreningen at foretage rundspørge til de sundhedspolitiske ordførere for at få deres stillingtagen til vort ønske om, at sundhedsmyndighederne foretager en opgørelse på området.

5. Foreningen vil søge at arrangere en konference/høring. Denne aktivitet vil blive emne for et kommende bestyrelsesmøde senere på foråret.

3. Forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

4. Regnskab.

Regnskabet blev forelagt og godkendt. Foreningen har d.d. 17 medlemmer, herunder et gruppemedlemsskab. Det blev desuden vedtaget, at kontingentets størrelse fortsat er på 100 kr.

5. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev valgt: Kim Sejr, Mahmoud Khazuini, Lene Ravn, Katrine Søe og Klaus Wilmann. Ved efterfølgende konstituering nedsatte bestyrelsen sig med formand: Kim Sejr, næstformand: Mahmoud Khazuini og kasserer: Lene Ravn.

Til foreningsrevisor blev Grazyna Sejr genvalgt.

6. Evt. der var intet til debat under dette punkt.